Navigácia

Obsah

 

Všeobecne - záväzné nariadenia (VZN)

 

Rok 2019

 • VZN č. 63/2019 o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky služieb
 • VZN č. 62/2019 o vyhradení miest a ustanovení ppodmienok na umiestňovanie volebných plagátov
 • VZN č. 61/2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
 • VZN č. 60/2019 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa
 • VZN č. 59/2019 o čistote a ochrane verejnej zelene
 • Dodatok č. 2/2019 k VZN č. 53/2017
 • Štatút obce Bohdanovce nad Trnavou
 • VZN č. 58/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp.
 • VZN č. 57/2019 o spôsobe náhradného zásobavania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.
 • VZN č. 56/2019 o organizácii miestneho referenda
 • VZN č 55/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Bohdanovce nad Trnavou pre pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube na rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

 • VZN č. 46/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odapadmi na území obce Bohdanovce nad Trnavou
 • VZN č. 45/2016 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť ÚPN-O Bohdanovce nad Trnavou a príloha č. 1 k VZN č. 45/2016
 • Dodatok č. 1/2016 k VZN obce Bohdanovce nad Trnavou č. 40/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Bohdanovce nad Trnavou.

 

Rok 2015

 

Rok 2014


Rok 2013


Rok 2012


Rok 2011


Rok 2010


Rok 2009


Rok 2008


Rok 2006