Navigácia

Obsah

 

Všeobecne - záväzné nariadenia (VZN)

Rok 2017

Rok 2016

  • VZN č. 48/2016 o financovaní MŠ a školských zariadení - zrušené
  • VZN č.47/2016 o miestnych daniach - zrušené
  • VZN č. 46/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odapadmi na území obce Bohdanovce nad Trnavou
  • VZN č. 45/2016 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť ÚPN-O Bohdanovce nad Trnavou a príloha č. 1 k VZN č. 45/2016
  • Dodatok č. 1/2016 k VZN obce Bohdanovce nad Trnavou č. 40/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Bohdanovce nad Trnavou.
  • VZN č. 44/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bohdanovce nad Trnavou - zrušené.
  • VZN č. 43/2016 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v zriaďovateľskej pôsobnosti obce - zrušené.

 

Rok 2015

 

Rok 2014


Rok 2013


Rok 2012


Rok 2011


Rok 2010


Rok 2009


Rok 2008


Rok 2006