Navigácia

Obsah

 

Všeobecne - záväzné nariadenia (VZN)

 

Rok 2019

  • Štatút obce Bohdanovce nad Trnavou
  • VZN č. 58/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp.
  • VZN č. 57/2019 o spôsobe náhradného zásobavania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.
  • VZN č. 56/2019 o organizácii miestneho referenda
  • VZN č 55/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Bohdanovce nad Trnavou pre pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube na rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

  • VZN č. 46/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odapadmi na území obce Bohdanovce nad Trnavou
  • VZN č. 45/2016 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť ÚPN-O Bohdanovce nad Trnavou a príloha č. 1 k VZN č. 45/2016
  • Dodatok č. 1/2016 k VZN obce Bohdanovce nad Trnavou č. 40/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Bohdanovce nad Trnavou.

 

Rok 2015

 

Rok 2014


Rok 2013


Rok 2012


Rok 2011


Rok 2010


Rok 2009


Rok 2008


Rok 2006