Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

Mapa webu RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Smerovanie obce

Ako by obec mala vyzerať v budúcnosti ?

Na túto otázku sa pokúsila dať odpoveď strategická časť programu rozvoja obce. Stratégia stavia predovšetkým na zhodnotení silných stránok a maximálnom využití príležitostí. Preto by sa rozvoj obce mal orientovať najmä na rozvoj obytnej funkcie, čo vyplýva z očakávaní pokračujúceho prílevu nových obyvateľov. Súčasne sa bude úsilie sústreďovať na zachovanie a oživovanie tradičných hodnôt a koloritu vidieckeho prostredia. Toto je naša vízia obce v roku 2013: "Naše Bohdanovce chcú byť obcou so zachovaným vidieckym štýlom života a živými folklórnymi a ochotníckymi tradíciami. Chcú sa stať pokojným a atraktívnym miestom na bývanie a naplno využiť očakávaný ekonomický boom Trnavy pre spokojnosť a prosperitu svojich obyvateľov." Pre účinnejšie usmerňovanie rozvoja obce najmä v hospodárskej, sociálnej a kultúrnej oblasti sme v období od novembra 2004 do februára 2005 v spolupráci s Projektovým tímom Ecocity spracovali Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Dokument má charakter komplexného strategického plánu s cieľovým horizontom do roku 2013. Je nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia i samotných obyvateľov. Program rozvoja sa usiluje odpovedať na otázku "ako by obec mala vyzerať v budúcnosti". Výsledkom plánovacieho procesu bol ďalej návrh konkrétnych projektov a aktivít, ktoré by mali viesť k naplneniu vízie a cieľov.

Tieto sa viažu k 5 prioritným oblastiam:
Prioritná oblasť A - Investície do základnej infraštruktúry
Jednou z hlavných priorít je dobudovanie kanalizácie. Po zlepšení stavu infraštruktúry možno očakávať aj zvýšenie atraktivity obce, ktoré by sa malo prejaviť prílevom investícií do stavebného rozvoja. Na rekonštrukciu vybraných úsekov miestnych komunikácií a chodníkov sa orientujú projekty A.3.1 a A.3.2. Do tejto prioritnej oblasti, analogicky k členeniu OP Základná infraštruktúra, sú zaradené aj zámery rekonštrukcie občianskych budov.

Prioritná oblasť B - Kultúra a život komunity
Aktivity prioritnej oblasti B majú pomôcť podporiť kultúrny a spoločenský život a vzkriesiť tradície. Z hľadiska revitalizácie tradícií je kľúčové znovuzaloženie ochotníckeho súboru, ktorý stratil kontinuitu len nedávno, v 90. rokoch. Ostatné tradície a remeslá zanikli dávnejšie, je však vhodné pripomenúť ich obyvateľom obce či návštevníkom formou výstav. Z analýz vyplynulo, že v poslednom období rastie rastie pasivita obyvateľov obce. Záujem širšej verejnosti o dianie v obci je možné vzbudiť skôr "hravými" formami, pri aplikovaní prvku súťaživosti. K obohateniu spoločenského života by prispela aj intenzívnejšia spolupráca a výmenné styky s inými obcami, pričom je možné nadviazať na aktivity, ktoré v tejto oblasti vyvíjali telovýchovná jednota, folklórny súbor a základná škola . Je tiež potrebné zohľadňovať špecifické potreby rôznych skupín obyvateľov z hľadiska veku - mládeže a dôchodcov. Intenzifikáciu spoločenských kontaktov pre tieto skupiny majú zabezpečiť aktivity náležiace k cieľu B.3 - priestory pre klubové aktivity.

Prioritná oblasť C - Služby pre obyvateľov
Vzhľadom k veľkostnej kategórii obce a blízkosti Trnavy je trhový priestor pre vznik nových služieb obmedzený. Napriek tomu je však možné podporiť vznik nových prevádzok vytvorením priestorových podmienok - v plánovanej prístavbe kultúrneho domu, kde sa počíta s otvorením vývarovne, internetovej kaviarne, prípadne iných služieb.

Prioritná oblasť D - Kvalita životného prostredia
Kvalita životného prostredia je dôležitým faktorom atraktívnosti obce z hľadiska obytných a rekreačných funkcií. Okrem praktických činností na zlepšenie stavu životného prostredia (ako výsadba drevín, odvádzanie zrážkových vôd) sa počíta aj s uskutočnením osvetovej kampane "Chráňme prostredie, v ktorom žijeme". Dôležitá je tiež priama participácia obyvateľov na zlepšovaní životného prostredia.

Prioritná oblasť E - Podpora stavebného rozvoja
V nasledujúcich rokoch sa predpokladá nárast záujmu o bývanie v obci a tento trend bude podporovať ekonomický rozvoj Trnavy a okolitého regiónu. Trh v tejto oblasti zrejme nebude potrebné stimulovať špecifickými opatreniami, je však žiadúce vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj obytnej výstavby. Prvý dôležitý krok bol učinený vypracovaním a schválením územného plánu, ktorý vymedzil kapacitne dostatočné plochy pre výstavbu. Obec ďalej môže prispieť výstavbou inžinierskych sietí a obslužných komunikácií v nových stavebných lokalitách. Jedným z dôsledkov vysokého dopytu po bytoch a nehnuteľnostiach je rast ich cien. Tým sa znižujú šance časti obyvateľov (spravidla nižších a stredných príjmových skupín) získať bývanie v obci. Preto by bolo vhodné uspokojiť dopyt aj po lacnejšom bývaní výstavbou nájomných bytov.

Územný plán obce

O budúcnosť našej obce i našich obyvateľov máme záujem. Preto k rozvoju obce pristupujeme plánovito a koncepčne. V roku 2004 bol dokončený nový územný plán obce, ktorý pre novú výstavbu vymedzil 13 stavebných lokalít. Tie by mali postačiť aj v prípade vysokého dopytu po stavebných pozemkoch. Väčšina lokalít je určená pre výstavbu rodinných domov.
V súvislosti s prílivom zahraničných investícií do Trnavy a vznikom nových pracovných miest rastie aj záujem o byty v okolí Trnavy. Naša obec rada privíta nových obyvateľov, aby im ponúkla príjemné miesto na bývanie len 6 km od Trnavy. V prvej etape, po vyčerpaní kapacity obecného pozemku na Panšule (č. 2) sa počíta s výstavbou v zadných častiach záhrad v lokalite pri ihrisku (č. 4) a pri družstve (č. 12). Pre rozvoj výroby a podnikateľských aktivít je určená plocha nadväzujúca na výrobný areál firmy Elastik.

OBEC

cintorín

 

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia
google-play-downloadapp-store-download

odkaz na Senior klub

Pečať obce