Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

Mapa webu RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Komisia pre ekonomiku, financie a bytovú politiku

Predseda: JUDr. Andrej Adamec
Členovia: Ing. Viera Krajčovičová; Mgr. Juraj Janček, PhD.; Peter Mračka; Bc. Monika Kovárová

Náplň práce: spracováva a predkladá návrh na schválenie obecného rozpočtu, jeho zmien a doplnkov, vyjadruje sa k hospodáreniu obce s finančnými prostriedkami a majetkom obce, podáva návrhy na miestne dane a poplatky, sleduje poradovník s nájomnými bytmi a odporúča nových nájomníkov.

 

Komisia výstavby a regionálneho rozvoja

Predseda: Miroslav Sučák
Členovia:  Ing. Tomáš Drobný, Ing. arch. Róbert Vozár, Peter Mračka, Ing. Ľuboslav Kumančík, JUDr. Andrej Adamec, Bc. Darina Izakovičová

Náplň práce: spracúva návrhy k zmenám územného plánu, posudzuje žiadosti o stavebné konania v zmysle stavebného zákona a dohliada na jeho dodržiavanie počas realizácie, prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom i finančnom plnení, spolupracuje pri verejnom obstarávaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a interných smerníc obce.
 

Komisia školstva, mládeže,  sociálnych vecí, kultúry a športu

Predseda: Ing. Tomáš Doboš
Členovia: Miroslav Nádaský, Ivan Palšovič, Mgr. Katarína Bočková, Helena Kočiská, Katarína Koleňáková, Jozef Kozoň, Ondrej Kočiský a Adriána Široká

Náplň práce: spolupracuje s vedením ZŠ s MŠ, Školskou radou a predkladá OZ návrhy na zvýšenie a udržanie kvality vzdelávacieho i mimoškolského procesu, spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, fyzickými či právnickými osobami a pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci, spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, pričom navrhuje hlavné obecné podujatia s dôrazom na historické výročia a udalosti, organizuje osvetu v oblasti dôchodkového, sociálneho a zdravotného zabezpečenia občanov, spolupracuje so všetkými zložkami a pri organizovaní športových podujatí obecného charakteru, navrhuje spôsoby skvalitnenia a atraktivity športového diania v obci, aktivizuje mládež.
 

Komisia na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku

Predseda: Mgr. Juraj janček, PhD.
Členovia: Ing. Tomáš Doboš, Miroslav Nádaský

Náplň práce: zaoberá sa písomnými oznámeniami verejných funkcionárov v obci na ich majetkové pomery a vyjadruje sa k nim, rieši sťažnosti a podnety občanov, odporúča ich  na prípadné prerokovanie na zasadnutí OZ, podáva návrhy k eliminovaniu negatívnych javov v obci, sleduje bezpečnostnú situáciu v obci. 
 

Komisia pre pamätihodnosti obce Bohdanovce nad Trnavou

Predseda: Miroslav Nádaský
Členovia: Boris Janto, Jozef Kozoň, Ivan Palšovič, Bc. Monika Kovárová

Náplň práce: pripravuje návrhy na zápis objektov do evidencie pamätihodností, posudzuje návrhy z hľadiska ich opodstatnenosti, zmysluplnosti, akceptovateľnosti, predkladá návrhy na zápis do evidencie, vydáva stanoviska a vyhlásenia k návrhom na prerokovanie a rozhodnutie obecnému zastupiteľstvu, navrhuje postupy ochrany a starostlivosti o pamätihodnosti.
 

Komisia pre životné prostredie a ochranu zdravia občanov

Predseda: Jozef Kozoň
Členovia: Bc. Monika Kovárová, Mgr. Juraj Janček, PhD., Ing. Tomáš Krzysztofek

Náplň práce: dohliada a navrhuje spôsob ochrany životného prostredia, ovzdušia, vody a zelene v obci, spolupracuje s krízovým stábom obce v čase pandemickej situácie, napomáha občanom pri prevencii a ochrane zdravia, zabezpečuje pre občanov možnosť zdravotných meraní priamo v obci.

SAMOSPRÁVA

cintorín

 

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia
google-play-downloadapp-store-download

odkaz na Senior klub

Pečať obce