Navigácia

Obsah

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

 

  • Komisia pre ekonomiku, financie a bytovú politiku.

Predsekyňa: Mária Hlbocká
Členovia: Bc. Božena Ryšková, Ing. Viera Krajčovičová

Náplň práce: spracováva a predkladá návrh na schválenie obecného rozpočtu, jeho zmien a doplnkov, vyjadruje sa k hospodáreniu obce s finančnými prostriedkami a majetkom obce, podáva návrhy na miestne dane a poplatky, sleduje poradovník s nájomnými bytmi a odporúča nových nájomníkov.

  • Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia.

Predseda:Peter Mračka
Členovia: Jozef Kavický, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan

Náplň práce: spracúva návrhy k zmenám územného plánu, posudzuje žiadosti o stavebné konania v zmysle stavebného zákona a dohliada na jeho dodržiavanie počas realizácie, prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom i finančnom plnení, dohliada a navrhuje spôsob ochrany životného prostredia, ochrany ovzdušia, vody a zelene v obci, spolupracuje pri verejnom obstarávaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a interných smerníc obce.

  • Komisia školstva, mládeže,  sociálnych vecí, kultúry a športu.

Predsedkyňa: Helena Kočiská
Členovia: Mgr. Juraj Janček, PhD., Monika Siantová, Ivan Bočko, Oľga Jakubcová

Náplň práce: spolupracuje s vedením ZŠ s MŠ, Školskou radou a predkladá OZ návrhy na zvýšenie a udržanie kvality vzdelávacieho i mimoškolského procesu, spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, fyzickými či právnickými osobami a pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci, spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, pričom navrhuje hlavné obecné podujatia s dôrazom na historické výročia a udalosti, organizuje osvetu v oblasti dôchodkového, sociálneho a zdravotného zabezpečenia občanov, spolupracuje so všetkými zložkami a pri organizovaní športových podujatí celo obecného charakteru, navrhuje spôsoby skvalitnenia a atraktivity športového diania v obci, aktivizuje mládež.

  • Komisia na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku.

Predseda: Mgr. Juraj Janček, PhD
Členovia: Oľga Jakubcová,  Ivan Bočko.

Náplň práce: zaoberá sa písomnými oznámeniami verejných funkcionárov v obci na ich majetkové pomery a vyjadruje sa k nim, rieši sťažnosti a podnety občanov, odporúča ich  na prípadné prerokovanie na zasadnutí OZ, podáva návrhy k eliminovaniu negatívnych javov v obci, sleduje bezpečnostnú situáciu v obci.