Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

Mapa webu RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór: PhDr. Zlatica Opáleková

KONTAKT: č.tel.: 0905 355187; e-mail: z.opalekova@gmail.com

 1. Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje obec ako svoj kontrolný orgán.
 2. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca pri výkone prác vo verejnom záujme. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov.
 3. Za svoju kontrolnú činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnom vzťahu obce hlavného kontrolóra je starosta obce.
 4. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
  - poslanca obecného zastupiteľstva,
  - starostu,
  - člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,
  - iného zamestnanca obce,
  - podľa osobitného zákona.
 5. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká
  - vzdaním sa funkcie,
  - odvolaním z funkcie,
  - uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený,
  - smrťou.
 6. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov; kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce; kontrola vybavovania sťažností a petícií; kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce; kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva; kontrola dodržiavania interných predpisov obce.
 7. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:
  - obecný úrad,
  - rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  - právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  - osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci alebo nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
 8. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne. Pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
 9. Úlohou hlavného kontrolóra je:
  - vykonať kontrolu v rozsahu ods. 6,
  - predkladať obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  - vypracúvať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  - predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  - predkladať obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
  - spolupracovať so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  - je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
 10. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
 11. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.
 12. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.
   

Predchádzajúce kontrolné orgány

 • Volebné obdobie 2006 - 2010

Hlavný kontrolór: Ing. Viera Krajčovičová (vzdala sa funkcie dňa 30.10.2008), Bc. Ľubica Nováková (od 1.12.2009)

 • Volebné obdobie 2002 - 2006

Hlavný kontrolór: Ing. Viera Krajčovičová

 • Volebné obdobie: 1998 - 2002

Hlavný kontrolór: Ing. Viera Krajčovičová

 • Volebné obdobie: 1994 - 1998

Hlavný kontrolór: Ing. Eva Štibraná, Ing. Viera Krajčovičová

SAMOSPRÁVA

cintorín

 

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia
google-play-downloadapp-store-download

odkaz na Senior klub

Pečať obce