Navigácia

Obsah

Legislatíva

 

 
 

VÝPOČET LIMITOV OBSTARÁVANIA
Jednotlivé limity si môžete overiť pomocou priloženého kalkulátora. Pred jeho použitím si prosím prečítajte nasledujúce vysvetlivky:
Typ obstarávateľa

  • Verejný obstarávateľ (§ 6 písm. 1 a) - SR - Slovenská republika zastúpená svojími orgánmi t.j. (Ministerstvá alebo iné štátne orgány vrátane ich regionálnych alebo miestnych útvarov, niektoré štátne agentúry/úrady)

  • Verejný obstarávateľ (§ 6 písm. 1 b) až f) - územná samospráva: mestá, obce, vyššie územné celky, organizácie riadené verejným právom a niektoré regionálne alebo miestne agentúry/úrady a niektoré štátne agentúry/úrady, združenie právnických osôb vytvorené jednou alebo viacerými organizáciami v postavení verejného obstarávateľa, právnické osoby v ktorej verejný obstarávateľ (SR, obec, vyšší územný celok, …) vykonáva priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu

Špecifikácia predmetu zákazky
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky - umožňuje zvoliť, či sa jedná v prípade tovarov o bežné dostupný tovar, iný ako bežne dostupný tovar alebo potraviny, v prípade služieb a stavebných prác či sa jedná o bežne dostupné služby/stavebné práce alebo iné ako bežne dostupné služby/stavebné práce.
Bližšou špecifikáciou predmetu zákazky sa určuje spodná hranica podlimitných zákaziek.
Upozornenie: Pokiaľ nebude k dispozícií elektronické trhovisko, limity pre bežne dostupné tovary/služby/stavebné práce a iné ako bežne dostupné tovary/služby/stavebné práce sú rovnaké.
Výmimka
Výnimka - toto pole sa sprístupní len pre prípady, kedy je možné zadefinovať výnimku. Ide najmä o služby pre verejného obstarávateľa a to:

  • Príloha 3 zákona o VO

  • Príloha 2, kategória 8 (Výskum a vývoj)

  • Kategória 5 podľa spoločného slovníka obstarávania zodpovedajúce kódom CPC 7524, 7525, 7526

a v prípade tovarov pre verejného obstarávateľa na úseku obrany.