Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Fakty a čísla

Základné údaje o obci

Bohdanovce nad Trnavou, ako napovedá názov obce, nájdete v bezprostrednej blízkosti Trnavy, asi 6 km smerom na severozápad. Obec má takmer 1000 obyvateľov, no do budúcnosti očakáva ďalší rast počtu obyvateľov.

Geografia

Územie obce tvorí úrodná sprašová pahorkatina, intenzívne poľnohospodársky využívaná. Preteká ním potok Trnávka. V blízkosti vedú dôležité dopravné trasy - železnica a cesta I. triedy smerujúce z Trnavy do Senice. Prevládajúcim pôdnym typom sú hnedozeme a černozeme.

Klimatické podmienky

Mierne klimatické pásmo sa vyznačuje pravidelným striedaním ročných období. Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje v rozmedzí 9 -10 °C. Najteplejším mesiacom je júl (20,3°C), najchladnejším január (-2,2 °C). Množstvo zrážok predstavuje ročne 600 - 650 mm.

Katastrálne územie

Zahŕňa plochu o rozlohe cca 1042 hektárov. Tvoria ho lokality s názvami: Dolina, Dolné pole, Horné pole. Hrubé pole, Lúky, Paladajské role, Pasienky, Pri doline, Záhumenice a miestne pomenovanie menších celkov, ako napr. Pažiť, Kapustnice a pod. Bohdanovce hraničia s katastrom Trnavy, Šelpíc, Bolerázu (časť Klčovany), Dolnou Krupou a Špačincami. Celým územím preteká potok Trnávka. Nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí 145 - 197 m n.m., stred obce 177 m n.m.

Flóra a fauna

Flóru okrem typických ruderárnych spoločenstiev zastupuje bohatá kvetena, pestrý bylinný ako aj krovitý stupeň. Druhové zastúpenie listnatých drevín reprezentujú: breza bradavičnatá, lipa malolistá, lipa veľkolistá, topoľ kanadský, topoľ osikový, vŕba biela, vŕba krehká, agát biely atď. Charakter biotopu kultúrnej stepi potvrdzuje výskyt bažanta, jarabice poľnej, prepelice poľnej a pod. Z lovnej zvere tu nachádzame srnu, jazveca, líšku, ondatru, zajaca poľného, vyskytuje sa tu a žije kuna, tchor, lasica obyčajná, lasica hranostaj a celá skupina nižších stavovcov. Pestrú vzorku predstavujú i nižšie druhy živočíchov, motýle a bežné druhy stredoeurópskeho vtáctva: hrdlička záhradná, sýkorka veľká, sýkorka belasá, drozd obyčajný, vrabec domový, straka obyčajná, králik zlatohlavý, stehlík obyčajný, strnádka lúčna a iné. Vyskytujú sa tu i sovy, netopiere, základné druhy sťahovavého vtáctva a rodinu plazov tu zastupujú najbežnejšie druhy jašteríc a slepúch lámavý.