Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Kontrolné orgány

Hlavný kontrolór: PhDr. Zlatica Opáleková

KONTAKT: č.tel.: 0905 355 187; e-mail: z.opalekova@gmail.com

1. Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje obec ako svoj kontrolný orgán.
2. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca pri výkone prác vo verejnom záujme. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov.
3. Za svoju kontrolnú činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnom vzťahu obce a hlavného kontrolóra je starosta obce.
4. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
- poslanca obecného zastupiteľstva,
- starostu,
- člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,
- iného zamestnanca obce,
- podľa osobitného zákona.
5. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká
- vzdaním sa funkcie,
- odvolaním z funkcie,
- uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený,
- smrťou.
6. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce.
7. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:
- obecný úrad,
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
- právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
8. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne. Pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
9. Úlohou hlavného kontrolóra je:
- vykonávať kontrolu v rozsahu ods. 6.,
- predkladať obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
- vypracúvať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
- predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
- predkladať obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
- spolupracovať so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
- je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
10. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
11. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.
12. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Predchádzajúce kontrolné orgány

  • Volebné obdobie 2006-2010

Hlavný kontrolór: Ing. Viera Krajčovičová (vzdala sa funkcie dňa 30.10.2008), Bc. Ľubica Nováková (od 1.12.2009)

  • Volebné obdobie 2002-2006

Hlavný kontrolór: Ing. Viera Krajčovičová

  • Volebné obdobie: 1998-2002

Hlavný kontrolór: Ing. Viera Krajčovičová

  • Volebné obdobie: 1994-1998

Hlavný kontrolór: Ing. Eva Štibraná, Ing. Viera Krajčovičová

OBEC

cintorín

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia
google-play-downloadapp-store-download

odkaz na Senior klub

Pečať obce