Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

Mapa webu RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Stavebná agenda

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

Dátum: 23. 9. 2021

Rozhodnutie o povolení zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie vydáva v zmysle cestného zákona obec v spolupráci s OR PZ - ODI Trnava

Žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby

Dátum: 23. 9. 2021

Vyjadrenie obce k PD pre Spoločný obecný úrad Trnava

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Dátum: 6. 9. 2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

SPP distribúcia - pripojenie

Dátum: 20. 4. 2021

cez formulár

Ohlásenie drobnej stavby - pripojenie na verejný vodovod

Dátum: 20. 4. 2021

Pripojenie na verejný vodovod je drobná stavba

Ohlásenie drobnej stavby

Dátum: 20. 4. 2021

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.
Ohlásenie drobnej stavby sa podáva priamo na Obecnom úrade Bohdanovce nad Trnavou.

Tlačivá Spoločného obecného úradu

Dátum: 20. 4. 2021

odkaz, na ktorom nájdete potrebné tlačivá a žiadosti

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Dátum: 20. 4. 2021

Povolenie na rozkopávku MK a verejného priestranstva v obci vydáva Obec Bohdanovce nad Trnavou. V prípade ak sa jedná o štátnu cestu, ktorá prechádza obcou, povolenie vydáva príslušný orgán štátnej správy podľa osobitného zákona. Bez povolenia nie je možné vykonať rozkopávkové práce.