Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)

 

DOKUMENTY


HISTÓRIA
Ľudia sa od nepamäti veľmi obávali ohňa, ktorý im často ničil úrodu na poliach,   
v  stodolách,   popolom často ľahli prístavby i rodinné domy. Preto na medziach svojich pozemkov vysádzali aleje agátových stromov, ktoré narastali do  veľkej výšky s hustými korunami, na ktorých sa mal vzniknutý požiar u suseda  zastaviť. Obec nariadila  občanom, aby v každom dome bol po ruke trhací hák a v letnom období sud naplnený  vodou a pri ňom vedro. Len tak asi vyzerala preventívna ochrana pred požiarmi v našej obci do roku 1924, kedy došlo k založeniu dobrovoľného hasičského zboru.      

V našej obci pôsobil v roku 1924 učiteľ ľudovej školy Peter Kozmál. Ako vzdelaný človek chytil sa iniciatívy založiť v obci hasičský zbor. Sám vyrastal na dedine a teda dobre poznal radosti i starosti dedinského ľudu. Išiel na to tak, že si vybral dvoch šikovných žiakov a to Jána Krchnáka a Rudolfa Počucha. Tí chodili z domu do domu, kde bol odrastený mládenec alebo mladý muž a týchto prehovárali, aby vstúpili do zakladajúceho sa hasičského zboru.

Pochopenie našli u 24 mužov. Do zboru taktiež vstúpili  dve ženy Irena Holčeková a Alžbeta Horváthová. Obe boli zaradené do funkcie samaritániek - ošetrovateliek.  Ešte v roku 1924 obec zakúpila 24 bielych uniforiem, ku ktorým však chýbali čiapky. A preto sa všetci členovia zložili po 30 korunách a hromadne sa zakúpilo 24  kožených brigadírok.   

Po založení hasičského zboru obec okamžite zakúpila štvorkolesovú ručnú striekačku, 120 metrov hadíc a  hasičské sekerky pre členov zboru. Do konca roku 1924 bola postavená malá hasičská zbrojnica (strekáreň), ktorá slúžila do roku 1950, kedy bola zbúraná a na jej mieste vyrástla nová hasičská zbrojnica. Táto prešla ďalšou prestavbou v roku 1987 a prístavbou druhej garáže v roku 1991 až k dnešnej podobe.   

Prvým veliteľom zboru sa stal Ignác Krchnák, túto funkciu zastával dva roky. Po ňom prevzal veliteľskú funkciu Oliver Štrbík, ktorý ju  zastával 6 rokov a funkcie sa vzdal z toho dôvodu, že v roku 1932 odišiel za prácou do Kanady. Po jeho odchode sa  stáva veliteľom Štefan Pobiecky. Bol to vynikajúci veliteľ a u všetkých členov zboru obľúbený. Počas  jeho veliteľského účinkovania v roku 1939 obec zakúpila pre hasičský zbor dvojkolesovú motorovú striekačku, ktorá je v pamätihodnostiach hasičského zboru zachovalá  až do dnešných dní.      
Dobrovoľný  hasičský  zbor  mal  prijaté   stanovy,  organizačný a cvičebný poriadok , ktoré sa opierali o ústredné  stanovy Zemskej hasičskej jednoty  Slovenska. Ako cieľ zboru sa v stanovách určoval predovšetkým disciplinovaný zásah pri likvidácii ohňa a inej živelnej pohromy. V zbore platil vojenský poriadok a disciplína založená na veliteľskej funkcii. Súčasťou zboru bola aj samaritánska služba ( ošetrovateľská ) pre prípad poskytnutia prvej pomoci zraneným osobám a členom hasičského zboru počas zásahu.
Ochrancom pred ohňom je " sv. Florian " , tento svätec sa stal po založení hasičských zborov  ich patrónom a ochrancom. I  v strede našej obce stojí socha tohto svätca, kde je zachovaný nápis "Štedrá ruka Jána a Katerini Martišovič a obetavosť občanov Bogdánovských mňa vystavila roku 1907. "
Hasičský zbor v Bohdanovciach funguje bez prerušenia až dodnes. Tento rok uplynulo už 87 rokov od jeho založenia. V súčasnosti tvorí členskú základňu 20 členov. Náš zbor sa pravideľne zúčastňuje na cvičeniach a súťažiach ako aj prezentáciách historickej techniky. Do dnešného dňa vlastní obe historické striekačky, ručnú z roku 1924 ako aj motorovú z roku 1939. Hlavnou úlohou je však udržovať v prevádzke zásahovú techniku a byť pripravený pomôcť pri rôznych mimoriadnych udalostiach.