Navigácia

Obsah

Školstvo a vzdelávanie

 

 

Základné identifikačné údaje školy

Názov školy:
Adresa školy:
Telefónne číslo:
E- mail:
IČO/DIČ:
Zriaďovateľ:


Starosta obce:
Riaditeľka školy:
Zástupkyňa pre MŠ:
Vedúca ŠJ:

Základná škola  s materskou  školou
Bohdanovce nad Trnavou č. 41, 919 09
033/5529116, 033/5529185
admin@zsbohdanovcett.edu.sk
37842501/ 2021700681
Obec Bohdanovce nad Trnavou
919 09 Bohdanovce nad Trnavou 268

Miroslav Sučák 
Mgr. Lucia Plaštiaková
Helena Kočiská
Janka Slodíčková

 

ZŠ s materskou školou Bohdanovce nad Trnavou zriadená Obcou Bohdanovce nad Trnavou ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou dňom 01.01.2003.
Organizácia školy sa vnútorne člení na útvary, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich činností určitého špecifického zamerania.