Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Číslo registratúrneho záznamu: BTR-305/2022

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bohdanovce nad Trnavou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 09.11.2022 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. BTR-305/2022 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 1 ks orech rastúci na pozemku parc. č. 777/18  v k.ú Bohdanovce nad Trnavou z dôvodu "Strom je 0,5 m od plota a trhá základy. Je napadnutý vrtivkou orechovou."

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Dátum zvesenia: 26. 11. 2022 Zodpovedá: Správce Webu