Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

Mapa webu RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Miestny poplatok za rozvoj

sa stanovuje podľa druhu stavieb

Miestny poplatok za rozvoj

Platné predpisy: Zákon č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN č. 49-2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Bohdanovce nad Trnavou.docx (35.55 kB

Predmet poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba, v oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe, v právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,
v právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby.

Sadzba poplatku za rozvoj pre k.ú. obce Bohdanovce nad Trnavou  sa ustanovuje za každý začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby nasledovne:

  1. stavby na bývanie podľa článku 1, ods. 2, písm. a, b, c, d, e, f - vo výške 10,00 € /m2a písm. g  - vo výške 5,-€/m2,
  2. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - vo výške 10,-€/m2,
  3. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou - vo výške 10,-€/m2,
  4. ostatné stavby - vo výške 10,-€/m2.

Splatnosť a spôsob platby
1. Vyrubený poplatok, ktorý nepresiahne 500,-€ je splatný naraz do 15-ich dní odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V prípade presiahnutia tejto sumy môže poplatník požiadať o splátkový kalendár, ktorý bude súčasťou rozhodnutia o vyrubení poplatku, minimálna výška splátky je 250,- € mesačne.

2. Poplatník  hradí poplatok do pokladnice OcÚ v prípade sumy menšej ako 300,- €. V prípade úhrady bankovým prevodom na účet obce, poplatník je povinný označiť platbu dane variabilným symbolom určeným v rozhodnutí a menom daňovníka. V prípade skoršieho uhradenia dane rozdelenej  na splátky, správca dane akceptuje zníženie počtu splátok.                     
Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. 

Vrátenie poplatku: 
V prípade, ak stavebník nezačne s výstavbou nehnuteľnosti a stavebné povolenie stratí platnosť, poplatková povinnosť zaniká a správca dane je povinný poplatok vrátiť. Ak poplatník neoznámi tento zánik poplatkovej povinnosti obci do 60 dní od dňa jej zániku, nárok na vrátenie poplatku zaniká.

Prílohy

VZN č. 49-2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Bohdanovce nad Trnavou.docx

VZN č. 49-2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Bohdanovce nad Trnavou.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 35,55 kB
Dátum vloženia: 23. 9. 2021 10:02
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 9. 2021 10:20
Autor: Správce Webu